obytná ulice ke kostelu

obnova historické části Podmokel – etapa X5, ulice Bezručova, Děčín Podmokly

Území se nachází v ulici se stávajícími, tří až šestipodlažními domy po obou stranách se spíše uzavřenou uliční čárou. Ulice Bezručova je dnes bez jakékoli stálé vegetace.

Celkové řešení vegetačních úprav vychází ze schválené Územní studie Obnova historické části Podmokel, jako druhá realizovaná etapa. Úpravou povrchů, optimalizací provozních vztahů a doplněním zcela nové výsadby stromořadí (= jedna řada) bude dosaženo charakteru, který odpovídá požadované úrovni centrální ulice zaústěné na hlavní třídu Prokopa Holého.

Podélná osa výsadby je po celé délce ulice průchozí, vzdálenost stromů mezi sebou není pravidelná (podmíněno rozmístěním sítí technické infrastruktury a řešením dopravy v klidu), avšak celkový počet stromů v řadě umožnuje dosažení působení aleje.

Stromy jsou umístěny jak v chodníku (dva nárožní stromy na obou koncích řešeného úseku) tak parkovacích stáních. V závislosti na prostorových možnostech vzniklo několik typů výsadbových jam. Vzhledem k přítomnosti dopravy je nutnost sortimentního výběru stromu snášejícího extrémní urbánní podmínky a umožňujícího nutné budoucí postupné vyvětvování koruny až na požadovanou podjezdovou výšku. Pro zlepšení podmínek pro stromy je navržen systém prokořenitelných buněk. Mechanickou ochranu stromů zajišťuje kovová mříž a parkovací zarážky na okrajích jam.

Odkza na projekt na stránky re:architekti

Místo Podmokly
Zadavatel Město Děčín
Projektová fáze Ukončená realizace
Rok 2019 -2020
Spolupráce Re: architekti
Fotograf Klára Concepcion