od bělidla k pazderně

územní studie podél Drnového potoka v Klatovech

Drnový potok je vnitřní osou města. Je vnímán jako orientační bod díky tomu, že propojuje důležité části
města – centrum – nádraží – sady. Je cestou spojující sever a jih města a navazující krajiny.
V současnosti však spíše plní funkci inženýrského díla, městem prochází bez větší pozornosti, přestal být
důležitým městotvorným prvkem, ztratil svůj potenciál. Jeho stavu nepřispělo ani „snadné“ řešení vedení
sítí technické infrastruktury vložením do koryta, které z něj činí ještě více technickou stavbu. Přestože se ve
značné části okolí Drnového potoka nacházejí mnohé veřejné městské instituce a probíhá blízkostí centra,
charakter veřejného parteru podél něj tomu neodpovídá. Čitelnějším a pro místní přívětivějším je potok v
částech se svahovanými břehy mimo centrum.

Cílem návrhu bylo podpoření linie potoka, pěší a cyklistické trasy skrz město, z města do krajiny, po
městě. Posílení možnosti rekreace přímo ve městě, vytvoření prostoru pro společenské dění. To souvisí
s nutností umožnění bezpečných návazností, přechodů. Žádoucí je vnesení charakteru městské promenády.

Využít potenciál Drnového potoka jako zelené osy města, která se těsně dotýká parkového hradebního
okruhu historického centra.

Dalším cílem je regenerace koryta potoka. Bude sestávat z drobných zásahů, doplnění přírodních prvků,
umožnění přístupu do koryta nejen v místech stávajících schodišť v jeho stěnách.

Je třeba začlenit potok do struktury systému městské zeleně a dopravy, s nutností citlivého postupu
a uměřenosti zásahů.

Okolí Drnové potoka má být krásné.

odkaz: Bizaarch/projekt

Místo Klatovy
Zadavatel město Klatovy
Plocha 19 ha 3 km toku Drnového potoka
Projektová fáze územní studie
Rok 2018
Spolupráce Bíza architekti, s.r.o.