královnino město

koncepce rozvoje zeleně sídla a příměstské krajiny správního celku MěÚ Mělník

“Jak z pergamenu v svitu svíce si můžeš čist na Mělníce, co Mělník v historii značí. Ne, není pouze vínem známý a koho jen to víno zmámí, ten věru byl by k pláči. Jak z pergamenu v svitu svíce si můžeš přečíst na Mělníce, co možná neznáš ani dosud. A zbarví se ti v světla jiná, ne jenom v zlomu číše vína. Vždyť v něm je zhruba český osud! (B. Fr. Beneš) ”

Vize Mělník 2030

Mělník – královské vinařské město na soutoku Labe a Vltavy

Historické město obklopeno vinicemi, na vrcholu úskalí nad soutokem významných řek. Kreslí do dáli jasné panorama a poskytuje neopakovatelné výhledy do daleké krajiny. Vinice se táhnou dolů po temenech, spojují město s loukami, lesy, sady, luhy. Krajina a sídlo respektují své hranice. Veřejný prostor v rukách města je komplexním, nedotknutelným a rostoucím bohatstvím. Doprava město nerozděluje ale spojuje. MHD, cyklotrasy a pěší okruhy provazují stávající i novou zástavbu, zajímavosti, pracovní příležitosti, místa rekreace. Rozdílnost městských částí je identitou míst, mají svá malá centra, veřejný prostor, specifika, propojení. Nová zástavba nachází prostor v rámci stávající, je její organickou součástí. Veřejná zeleň a prostory tvoří různorodý rozvíjející se systém, krajina pestrou mozaiku zrcadlící bohatství terénu a půdy. Hrstka lesů a luhů jsou jak přírodními hodnotami tak blízkými příměstskými rekreačními lesy s jasným řádem. Řeky jsou čisté, břehy žijí přírodními procesy ale i promenádou, sportem, odpočinkem. Ulice jsou rozdílné, bezpečné, vybranné se stromořadími. Zelená propojená infrastruktura prolíná celou krajinu i jádra osídlení.

Koncept

Koncepce rozvoje zeleně sídla a příměstské krajiny vychází z uzavřené analytické části, jež shrnovala specifické vyhodnocení stávajících hodnot a problémů, jakož i identifikaci potenciálů z komplexního krajinářského pohledu, vycházejíc z důkladného studia shromážděných podkladů a terénních průzkumů a intenzivní diskuze se zadavatelem. Koncepce ukazuje, jak spolu tyto kvality souvisí, jak je rozvíjet a jak mohou být stávající další rozvojové potenciály v plánování města cíleně využity. Koncepce tedy definuje hlavní cíle včetně výčtu hlavních možných příkladů a popisuje strategii společně s náznakem hlavních opatření. Tyto cíle a strategie pojímají území celého katastrálního území a jako na takové na něj pohlíží.

Cíl

Územní studie navrhuje dlouhodobou koncepci celkového rozvoje a budoucího charakteru funkční složky zeleně sídla a příměstské krajiny jako funkčně a prostorově propojeného systému pro potřeby města. Cílem je vytvořit systém ploch zeleně v souladu s rozdílným způsobem využití, s maximálním využitím městských pozemků vč. návrhu změn. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vypracování aktualizace Územního plánu na území k.ú. Mělník a k.ú.Vehlovice.

Místo Mělník
Zadavatel Město Mělník
Plocha 2 500 ha
Projektová fáze územní studie, analytická část a koncept
Rok 2013 - 2014
Spolupráce Ing. Zuzana Říhová, Ing. Markéta Pešičková, Ing. Klára Dědová